Referat Generalforsamling

 

Mern og Øster Egesborg sognes Lokalråd

Referat af generalforsamlingen

Tirsdag den 18. oktober 2016, kl. 19.00 i Mern forsamlingshus.

 

  1. 1.    Velkomst ved formanden

John bød velkommen.

  1. 2.    Valg af dirigent

John foreslog Pia som blev valgt.

3.    Udpegning af referent

Pia takkede for valget og foreslog KP som blev valgt.

  1. 4.    Formandens beretning – John Hove

Det har i år mest været pasning af grønne områder som græsslåning, smøring af grillhytte m.m.  Lige nu har vi været heldige, med at få de penge vi har søgt til pasning af området, men det er ikke sikkert det fortsætter.  Derfor har bestyrelsen, besluttet at der skal stå mellem 50 og 100.000.- kr. til vedligeholdelse af grønne områder.

  1. 5.    Fremlæggelse af Lokalrådets økonomi- kasserer Ib Petersen

Ib fremlagde regnskabet som blev godkendt. Dog påpegede Michael Petersen, at der var en slåfejl i et af beløbene, men hovedtallene var korrekte.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. lokalrådets vedtægter § 8 (lige år).

På valg er:

  • Bestyrelsesmedlem Helge Christensen
  • Bestyrelsesmedlem Alex Mark Knudsen
  • Bestyrelsesmedlem Verner Fredi Petersen

Alle blev genvalgt.

  • Der vælges 3 suppleanter

 På valg er Holger Fugl Jakobsen der modtager genvalg.

Holger blev genvalgt.

Bestyrelsen foreslog Charlotte Michelsen, som blev valgt.

Bestyrelsen foreslog Thomas Petersen, som  blev valgt.

Lokalrådet konstituerer sig efter generalforsamlingen

 

7. Indkomne forslag – Orientering om Lokalrådets LUP – Lokal Udviklings Plan v/ Rubin Mikkelsen

Der var ingen indkomne forslag.

Rubin:  På grund af at LUP´en er skrevet er det lykkedes at skaffe 46.000,00 til området.

Det er vigtigt at LUP´en bliver opdateret efter generalforsamling hvert år, idet det er den der skaber grundlag for at søge midler i kommunen.  Den viser politikere og embedsværket hvad der arbejdes med. Der er gode eksempler med unge, integration grønne områder m.v.  Desuden også spændende med ”Ide-Kontoret” og midtbyen.

Konkrete projekter skal skrives ind.  Fremover også spændende med projekt ”Mern Ådal”

Har I nogle ideer, så kom med indspark.

Linda:  Jeg har en ide med det gl. Vandtårn.  Det ville være pænt, hvis det blev istandsat og dekoreret.

Michael Petersen:  Vandværket har ejet det men blev solgt med en klausul, om at det skulle renoveres.  Ejer har dog ikke påbegyndt endnu.   Svært at se, hvad der kan ske.

Rubin:  En opfordring til at komme til social samvær om onsdagen i ”Inspektør Boligen” på skolen.  Det er ren hygge med spil, strikning og snak m.v.  Man bliver ikke bundet op på noget, så kom og vær med til at opbygge fælleskabet.

Holger Fugl oplyste om det positive projekt vedr. gadekæret i Røstofte. Der kommer også legeredskaber op.

 

 

8. Evt.

Klaus Rasmussen: Hvor lang tid har i  Inspektør boligen i?

John:   Kun om aftenen idet skolen bruger det til mødelokale.

Laila ? :  Kommer der et motionscenter i børnehaven?

KP: Ingen planer pt, idet kommunen formentlig vil bruge det til autistiske børn. Hvis de ikke bruger hele pladsen kan det tages op med kommunen. Generelt svært med større bygningsmasser som saftstationen, der er beskrevet i LUP´en, Byllings m.fl. idet det er befolkningen der skal drifte med varme, forsikringer, vedligehold m.m.

Laila:  Hvem passer, eller mangel på samme, området omkr. søen? 

John: Det er Forsyningen der har området.  Vil kontakte dem igen.  Det er et emne der kan tages op i Dialogmødet med politikerne sidst i Jan mdr.

Rubin:  Et emne til dialogmødet er at nogle områder bliver pålagt at overtage belysning og veje m.m.  Det giver en skæv udvikling for byen.

John:  Har snakket med politikere.  Det er bestemt af Christiansborg.

Laila m.fl.:  Det er dårligt med sten på vejene i stedet for asfalt idet asfalten sætter sig under fodtøjet og slæbes med ind.

John:  Det kan tages op til dialogmødet.

Grethe Jensen: Ældreboliger får ikke gadebelysning.

John:  Det kan tages op til dialogmødet.

 

9. Afslutning ved formanden

Formanden afsluttede mødet og takkede for fremmødet, og for de mange gode emner der var blevet diskuteret.

 

 


 

Referat fra dialogmødet 2016

Referat af: Dialogmøde Mern og Øster Egesborg Lokalråd tirsdag d. 19. jan. 2016.

 

1 Velkommen ved formanden

John Hove bød politikere og forsamlingen velkommen.

2 Valg af ordstyrer

John Hove foreslog Poul Ditz, som blev valgt.

3 valg af referent

KP blev foreslået og blev valgt.

4 Præsentation af politikerne

Alle politikere var fremmødt og præsenterede sig. Det var:

Asger Diness Andersen (V). John Pawlik (O). Thomas Christfort (C). Carsten Olsen (A). Vibe Bøgvad (A). Mette Høgh Christiansen (A).

 

5 Hvad er der sket siden sidst v. KP

En beretning om Lokalrådets/Lokalbefolkningens indsats set i bakspejlet

Det går godt i Mern og Omegn og vi vil gerne kendes for ”Byen i det grønne, hvor folk kommer hinanden ved” Og vi er kommet langt med sundhedsstier, frugttræer, udeskole/bålhytte, legeredskaber, muldtoilet m.v.

Projekterne er støttet af lokalbefolkningen med over 100.000,- kr. og mange timers frivillig arbejdskraft. Dermed er der skabt et godt samlingspunkt for skole og borgere.

Fremadrettet ser det også spændende ud. Der er kommet 2,5 mill. til forskønnelse af Mern Bymidte, hvilket også er tiltrængt. For at styre ideerne og opgaverne er Annika Reynheim Petersen og Peter Rasmussen fra kommunen heldigvis blevet installeret i ”Ide og Fornyelseskontoret” i Kim P´s forhenværende butik. Alle er velkomne torsdage mellem 13.00 og 17.00. Det er vigtigt at det er folk fra kommunen der er tovholdere. De kender reglerne for hvad der er muligt. Det er helt fantastisk hvilke ideer der allerede er kommet. Enhver by burde have sådan et samlingsted.

Alle aktiviteter er for at gøre Mern og Omegn til et attraktiv bosætningsområde i Vordingborg Kommune. Her findes det hele: Skole med børnehave og vuggestue, Forsamlingshus, Købmand, Plejehjem ( Solhøj), Kirke og en masse foreninger. (et rigt foreningsliv)?

 

6 Flygtninge :

Ingen flygtningeby i Mern. Vi vil tage vores % del, men ikke flere. Dem som er her skal bydes velkomne og integreres i samarbejde med Kalvehave.

 

KP: Der er også oprettet en Integrations gruppe” der allerede har haft et godt møde med gruppen i Kalvehave. De vil starte op med noget madlavning.

Spørgsmål til politikerne: Hvor kan vi få information om hvor mange der kommer og hvor de bor og hvor kan der søges tilskudl

Svar: Spørg Lotte Svilling. Hun er leder af Integrationsråddet. Hun har informationerne og penge ansøges samme sted. (NB: Efter dialogmøde er det allerede besluttet at klubben starter op første gang d. 8. marts)

 

7 Børn og unge:

Forældresamarbejde om fritidsaktiviteter for ca. 10 – 15 årige.

Unge efter udskolingen. Hvor er der plads til dem der ikke er med i foreningslivet?

 

KP: Der er også allerede oprettet en Forældregruppe som Pia har oprettet. med støtte fra en mormorklub.

Pia: Vi vil lave en ungdomsklub på skolen for at aktivere de unge mennesker i aftentimerne en gang om ugen. Der skal være forskellige tilbud afhængig af om man er 10 eller 14 år. Det kan være musik, forskellige spil, Ikke pc, bordfodbold m.v. Der ud over sommearrangementer med overnatning m.v.

(NB: Efter dialogmøde er det besluttet at klubben starter op første gang d. 3. marts)

AD: Prøv at spørge i ungdomsklubben. Kan måske hjælpe i gang.

Lisbeth Larsen(Mormor klubben): Fik ideen da jeg mødte nogle unge mennesker som jeg spurgte om de kedede sig. Og det gjorde de. (NB: Denne klub starter op første gang d. 3. marts)

Carsten Olsen: Godt at tage sig af de 10-14 årige.

John: Vigtigt at klubben er her i byen da busforbindelserne til Stensved er elendige.

 

 8 Skabe liv på landet:

I forbindelse med Partnerskabsaftale med Mern Skole bliver der mange spændende aktiviteter der skal finasieres

KP: Det er kommunens vision at ”Skabe liv på Landet”. Og det er vi i fuld gang med her. Vi kan fremover låne lokaler på skolen til mange forskellig artede aktiviteter som: Madlavning med flyggtninge. Læseklub, Strikkeklub m.m. samt samlingssted for projektgrupperne. Der er allerede grupper som: Revy, Sangaften , Forskønnelsesgruppen, Grøn arbejdsgruppe, Velkomstambassadører.

Der ud over er der projekt ”Mern Ådal” med skolen i spidsen. Det drejer sig om 3,5 ha bag skolen ned mod Mern Ådal. Det falder forhåbentlig snart på plads. Skolen har allerede mange planer med undervisningen i området, men det bliver også tilgængelig for områdets beboere. Spændende projekt som kræver store investeringer og her kommer LAG midler ind i billedet. Det er en kompliceret sag at søge de midler som vi gerne vil have hjælp til. Det kræver en LUP beskrivelse, og derfor er Rubin og skolen i fuld gang med at skrive den.

Rubin: Som tilflytter har det været interessant at dykke ned i historien og se hvor meget liv og erhverv der har været. Derfor også kontakt til Erhvervsrådet for høre deres syn på områdets erhverv og landbrug.

Christfort: Godt med spændende lokalt arbejde. I kan få hjælp til at få det ind i skemaerne til LAGén fra kommunen.

John: På hjemmesiden Mern og Omegn er beskrevet hvad de 3,5 ha skal anvendes til.

Carsten Olsen: Jeg er ikke i tvivl om at der vil blive skabt liv og lokal netværk og erhvervsliv.

 

9 Markedsføring:

Er der en ”kasse” hvor der kan søges midler til markedsføring af vores område. Folk skal vide hvad der sker, ellers kan de ikke finde os.

KP: Vi vil gerne markedsføre Mern og omegn. Er der en pulje hvor der kan søges midler?

Christfort: I skal søge i Marketing og Udviklingspuljen. Der kan bl.a. søges til events og foldere.

AD: Fortæl journalister jeres gode historier. Så kommer det ud i hele kommunen.

KP: Godt med omtale indenfor kommunen, men har kommunen en markedsføring af selve kommunen uden for kommunegrænsen s.feks. København.

Flemming Knudsen (FK) : Det skal være sådan at hvis man sidder i Køge og taster Vordingborg skal hjemmesiden aktivt spørge ind til hvad man søger samt tydelige links til lokalrådenes hjemmesider, men det kræver at politikerne tager det op.

Politkerne: Der arbejdes på en helt ny hjemmeside da den nuværende er meget forældet. Skriv forslaget om bedre søgemuligheder og gode links til lokalområderne ind i referatet så det kan tages op. DET ER HERMED GJORT.

 

 

 

10 Økonomi.

John Hove: Ovenstående projekter er der udgifter til. De 18.000 kr lokalrådet får kan ikke dække omkostningerne til kommende projekter som materialer /pjecer til Velkomstambassadørerne, Ungdomsklub, Mormorklub, Intefrationsklub m.fl.

FK: På grund af større og større nedbørsmængder kan afløbssystemerne ikke klare presset længere. F.eks. løber gadekæret i Lekkende ofte over p.g.a. gamle afløb der ikke er store nok. Har kommunen taget økonomisk højde for dette fremover.

TC: Er i gang idet vandløbene revideres nu, men problemet er bl.a. at større belagte arealer føres nu til kloak end for 30 år siden, men meld ind til kommunen hvor der er problemer så der kan blive set på det. Der kan evt. også købes jord op i vanskelige områder, så der kan laves en buffer sø, men er ikke en simpel løsning.

John: Vigtigt at der skal være adgang for alle hvis der købes jord.

TC: Opkøbt jord har alle adgang til.

Holger Fugl: Kildebækken er blevet fritlagt og der er etableret en buffer sø som ser ud til at virke godt.

Lisbeth Larsen (LL): Har kommunen ikke råd til at klare vinterforanstaltninger på vejene.

TC: Der køres efter et regulativ hvor vejene er klassificeret og mindre veje saltes ikke. Der er ikke afsat midler til at salte alle veje.

Torben Larsen (TL): Forstår ikke at i ikke har råd til snerydning. Får i de rigtige tilbud ind på opgaven. Desuden er vores vej nedgraderet til 4. Var før højere.

TC: Opgaven udliciteres efter udbud. Det er vejafdelingen der skal kontaktes. Kommunes rydningsplaner er offentlig tilgængelig.

Tømrer Jacobsen: Har set der bliver ryddet sne søndag morgen kl. 6 ved kommunekontoret. Tåbeligt.

Rubin: Er i tvivl om de regler der gælder for os der har privat vej og som skal rydde den. Og det gør vi. Men kommunen rydder ikke samvejen.

Helge Petersen: Skolevejen ryddes heller ikke.

TC: Mail til mig. Så får i besked om klassificeringen.

Susanne: Haveaffaldspladsen ryddes heller ikke.

TC: Pladsen hører ikke under kommunen. Det er Affald Plus.

 

 

 

11 Evt.

Rubin: Lokalplan 23 M, hvor jeg bor, svarer ikke til i dag. Fortove synker m.m. Kan vi få et møde.

TC: Ja vi aftaler et møde efter mødet her.

John Hove afsluttede mødet, og takkede både politikere og de fremmødte for et godt og konstruktivt møde.

NB: På vores hjemmeside www.mernogomegn.dk vil i kunne se hvad der rører sig i Mern og omegn.

 

 


 

Se flere referater under vores arkiv