Referat

Mern og Øster Egesborg sognes Lokalråd. www.mernogomegn

Referat af Generalforsamlingen den 29.okt. 2015 kl. 19.00 i Mern Forsamlingshus.

1.  Velkomst ved formanden.

På grund af at Formanden John Hove var forhindret, bød K.P. Nielsen velkommen.

2.  Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Benny Petersen, der blev valgt.

3.  Udpegning af referent.

Bestyrelsen foreslog KP, der blev valgt.

4 Formandens beretning.

I John Hoves fravær fremlagde KP formandens beretning:

Det har været et arbejdsår hvor der er opsat et muldtoilet, aktivitetsredskaber, magasinbænke og plankeborde. Endvidere er der lagt grus på stier m.m.

Dette indebærer også at der er meget pasning med græs der skal slås. Beskæring af buske, træer, så området ikke springer i skov.  Smøring af flere bænke, borde. Beskæring frugttræer. mv.

Kommunalbestyrelsen og embedsfolk var på besøg i Ådalen med rundvisning i området og bespisning bagefter.  Der blev givet udtryk for at det var et fantastisk område, og at det var positivt at skolen brugte området meget.  - Det skal nævnes at arrangementet blev betalt af kommunen.

Der blev som sædvanlig holdt sommerfest den sidste fredag i august.  I år blev det for første gang holdt ved bålhytten.  Det blev som sædvanlig en hyggelig aften.

Der er jordkøb i gang bag skolen, hvor det er meningen at der skal laves mange forskellige udendørs aktiviteter, som først og fremmest skolen skal bruge i undervisningen, men derudover skal området også anvendes af områdets borgere.  Da jorden ikke er købt endnu afventes situationen.

Der er bevilget 2,5 millioner til forskønnelse af Mern bymidte.  Til at administrere dette kommer Annika Reyenheim Petersen til byen.  Hun får kontor i Kim P´s gamle butikslokaler tordage fra 13 til 16, hvor alle byens borgere kan komme med ideer til projektet.  Sidst i januar bliver der et stormøde, hvor Annika vil præsentere ideerne.

Landdistrikternes Udviklingsplan (LUP) er næsten Færdig, takket være Rubin Mikkelsen. Han har på rekordtid fået lavet en flot beskrivelse af området. Den skal blot finpudses til kommunen.

Oplysninger vedr. ovennævnte vil blive ajourført på hjemmesiden www.mernogomegn. dk

Ovennævnte tiltag er for, at gøre Mern til et mere attraktivt sted at bo og holde på nuværende beboere og tiltrække tilflyttere.

5.  Fremlæggelse og godkendelse af Lokalrådets økonomi v. kasseren

Ib Petersen fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

6 valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 8.

Nedenstående bestyrelsesmedlemmer var på valg og modtog alle genvalg:

  • John Hove (formand)
  • Benny Petersen
  • K.P. Nielsen
  • Ib Petersen (kasserer)

Valget gælder for 2 år.

Følgende 3 suppleanter blev valgt for 1 år:

  • Helge Christensen – modtog genvalg
  • Hannaeva Kofoed modtog ikke genvalg – i stedet blev Pia Petersen Morelvej 12 valgt
  • Holger Fugl Jacobsen – modtog genvalg

7.  Indkomne emner til debat:

Ingen indkomne emner.

8. Evt.

Holger Fugl: Til orientering vedr. projekt ”Snabel” der er en ørredart. De ændringer der er sket i Røstofte vedrørende frilægning af vandløbet ser godt ud, og kommunen har hængt en tegning op ved branddammen.  Godt med en positiv historie.

Jørgen Larsen: Der er nogle grimme grunde i byen. Hvad kan der gøres ved det? KP: Det er vist desværre svært.  Ved fortilfælde i andre byer får ”synderne” desværre medhold i retten.

Flemming Knudsen: Det er svært, men skal det lykkes er det miljølovgivningen der skal anvendes.

KP: Det er et emne der vil blive taget op i ”Ide Kontoret” sammen med kommunen.

Arne Visbech: De skilte der står langs stierne er ret svære at se, idet de er meget falmede.

KP: Der er vist en pulje til skilte, men ved ikke lige hvor den er, da den ikke ligger i Lokalrådes regi, men det er et problem der skal løses.  Vi tager det op i Ide-Kontoret.

Lisbeth Larsen: Det er stadigvæk et stort problem for kørestolsbrugere på fortove og veje. Hvornår sker der noget?  Michael Petersen: Jeg har lige talt med vejformanden og måske når de at begynde med kantstene i år.  Vejene skal ligge til engang i 2016 for at sætte sig.

Holger Fugl: Det er meget svært for kørestolsbrugere at komme ned til åen.  Kommer der en sti fra Gl. Præstøvej og ned til åen?  KP Ved det ikke, men det er helt klart, at det er et problem.  Vi skriver det ind i LUPén  (Lokale Udviklingsplan)  

9. Afslutning ved formanden.

På grund af formandens fravær afsluttede KP mødet og rettede en stor tak til bestyrelse, suppleanter og alle de frivillige der har hjulpet til med at pleje vores grønne områder. Ligeledes en stor tak til alle dem der har støttet vores grønne områder økonomisk.