Dialogmøde 2017

Referat dialogmøde Mern og Øster Egesborg Lokalråd tirsdag d. 24. jan. 2017 i Mern Forsamlingshus.

Dagsorden:

1. Velkommen ved formanden.

John Hove bød velkommen.

2. Valg af ordstyrer.

John foreslog Pia som blev valgt.

3. Valg af referent.

Pia foreslog KP som blev valgt.

4. Præsentation af politikerne.

Politikerne var: Asger Diness Andersen (V). John Pawlik (O). Thomas Christfort (C). Carsten Olsen (A). Vibe Bøgvad (A). Mette Høgh Christiansen (A)

5 Hvad sker der  i Mern

Nyt om områdefornyelsen v. KP

For et år siden var Idekontoret lige åbnet.  Der var søgt om penge til byfornyelsen, men vi vidste ikke om det blev godkendt i Kommunen og Boligministeriet.  Det blev det heldigvis d. 21 dec. 2016. Derved kan vi nu arbejde videre med det oplæg som Annika og Peter Ib har udarbejdet ”Mern Områdefornyelse” der drejer sig om det grå- og grønne kryds.

Det er vigtigt med et mødested som Idekontoret hvor lokale kan mødes og komme med inspirerende ideer og tiltag.  Ligeså vigtigt er det at der er en kontaktperson som Annika der kan formidle ideerne til kommunen.  Ellers er det ikke muligt at gennemføre et projekt som dette, og skabe et stærkt sammenhold, som gør det muligt at få tilflyttere til, der vil være med til at bevare skolen, forsamlingshuset, købmanden og  plejehjem og dermed få flere medlemmer i foreningerne,

Annika har også brugt meget tid til ar rejse rundt i landet og fortælle om Vordingborg Kommunes projekter på Østmøn, Kalvehave og Mern.  Det har været med til at sætte kommunen på landkortet, hvilket gavner  både os og kommunen,

 Der er mange ideer der ligger og spirer og flere skal nok komme i gang på et tidspunkt når der er kapacitet til det.

Men der er grupper der virkelig er kommet i gang. De præsenterer sig selv senere. Det er ildsjæle der selv har startet deres gruppe op og er selvkørende. Derved får gruppen ejerskab af projektet, hvilket er vigtigt.

Fremover skal vi have sat gang i de ideer der er nævnt i Mern Områdefornyelse, og som skal udføres i det grå og grønne kryds.  Desuden skal vi prøve at få etableret en handicapsti fra Gl. Præstøvej ned til Mern Ådal, hvis der kan findes økonomi til det.

 

Bent Wittrup Jespersen Projekt Mern Ådal.

Det er stort at Menighedsrådet har købt arealet bag skolen og overdraget det til en fond, der har vuggestue, børnehave og skolen som omdrejningspunkt men også et sted for alle borgere.

Desuden er der på Liliendals Gods et projekt i gang der hedder fra have til mave. Det foregår i et væksthus hvor det er tænkt at skolens elever skal være med i projektet.

Fra skolens side er der stor opbakning til spændende lokale projekter.

6. Ungdomsklub/integration.

Ungdomsklub v. Pia og Lisbeth

Det går rigtigt godt med ca. 30 unge, heraf 10-12 flygtningebørn, hver torsdag. Vi laver mad. spiller spil og så bruger vi rigtigt meget gymnastiksalen bl.a. til stikbold.

Men vi har et ønske. Faste lokaler til at give ro i klubben. Vi har brug for et sted hvor vi kan have vores ting stående fast. Vi mangler også et  hjørne til de unge, der ikke har fuld fart på hele tiden. Bl.a. børn fra integrationen.

Desuden kunne vi sagtens bruge flere frivillige i klubben.

Bendt:  Ifølge brandmyndigheder må det ikke være træskabe og der er ikke plads til flere på grund af brandfare.

Politikere:     Der må være plads og  rum på skolen til en klub.

Bent: Utroligt men efter ombygning og sammenlægning med vuggestue og  børnehave er hver skab og rum udnyttet.   Men vi på skolen vil prøve at finde en løsning.

Carsten Olsen:  Prøv at beskrive dagligdagen og send det til os.

 

Integration v.  Ole Nielsen

Startede sidste forår med det formål at vi lærte dem at kende og omvendt.

Det gør vi ved at afholde cafe eftermiddage her på idekontoret. Der ud over er der lektiehjælp på skolen en gang om ugen. Vi har også tøjindsamling som er en stor succes. Vi har haft fællesarrangementer som spis dansk/syrisk i forbindelse med borgermødet, og grillarrangementer ved bålhytten.

Ole:  Vi kommer tæt på nogle af dem, og det er frygtelige ting de har oplevet og som har fået dem til at flygte.  

Det er et stort arbejde, men også meget givende.  Flygtningene er meget taknemmelige og glade for at nogle hjælper dem, men vi kunne godt bruge nogle flere hjælpere, så i må gerne melde Jer.

Mette Høgh Christiansen: Stor ros til Jer.  Det er det helt rigtige det I gør. Ingen kan integrere sig uden hjælp.   Vedr. hjælp: Spørg  Lotte Tvilling Integrationsrådet.

 

7. Blomster gruppe v.  Jørgen.

Som tilflytter vil vi gerne være med til at lave en grøn gruppe i byen.  Vi har også fået nogle pæne blomsterkummer op at stå.  Desuden har vej og park!!!! lovet at  beplante et par steder i byen med staudebede her i efteråret, men der er ikke sket noget endnu.  Kan i hjælpe med at skubbe lidt på, og hvor kan vi henvende os, og kan vi få blomster fra kommunen?


Thomas Cristfort:  Prøv at snakke med vej og park.  De laver selv blomsterne og kan måske lave lidt flere, men ved ikke om de kan være gratis.

Vibe Bøgvad: Der er også lavet blomster laug i Bårse.  Spørg ”Blomster Karen”  hvad de gør.

Carsten Olsen: Spørg også Helena

 

 

8 Fra salen

 Marlene Petersen: Endelig er gadekæret sløjfet.  Vi mangler borde bænke, men det kører.  Positiv oplysning.

Flemming Knudsen:   En ildsjæl har virkelig forskønnet gadekæret i Lekkende, men kommunen plantede et levende hegn for 10 år siden.  Nu skygger den meget. Vil kommunen beskære den?

Jens Hæsum:  Kommunen har afsat penge til udvikling flere steder og det er godt, men ikke i Øster Egesborg. Der er et forfaldet metalhegn imod den gl. rytterskole som Langebæk kommune satte op.    Embedsfolk har tilbudt at fjerne det gamle, men ikke genetablere. Er det ikke muligt at få det fornyet så det ser ordentlig ud.  Børn løber ind på grunden.  I politikere vil jo have at kommunen skal  være forhave til KBH.

Thomas Cristfort:  Det er et problem at der ikke er flere penge i kommunen.   Det må være haveejeren der skal holde børnene ude.

Vibe Bøgvad:  Tag et billede og send ind.  Vej og Park plejer at se på problemerne.

Lisbeth Larsen:  Den gl. Børnehave er et øjebæ.  Kan kommunen ikke gøre noget ved det.

Thomas Cristfort:   Det  er beklageligt at det har stået stille, men må blive bedre når der bliver institution igen.

Kathe Nielsen:   Der køres stærkt på vejene.  Hvorfor er der ikke bump på den nyasfalterede Gl. Præstøvej.

Thomas Cristfort:  I planen for vedligeholdelse af veje er bump ikke medregnet.  Kan tages med til vejudvalget. 

Rubin:  Gadebelysning ved stamvej. Er det forsyningens eller grundejerforeningen.  I Holbæk Kommunen har de løst problemet med fast indbetaling i stedet for målere.

Mener heller ikke at fortove kan holde til trafikken..  Det bør kommunen reparere inden grundejerforeningen skal overtage.

Thomas Cristfort :  Hvis stamvejen er offentlig bliver det ikke Jer der skal betale der.  Det Holbæk kommune gør er  ikke lovligt.  Rubin og TC tog en snak efter mødet.

Flere fra salen vedr. gadebelysning.  Der er så mørk at jeg faldt og brækkede et ribben pga. at  gadelygten bliver slukket om aftenen.  Og det på det elendige fortov med mange huller.

Helle Hansen  Kvædevej 10:  Vores gade lampe blev uden videre varsel  fjernet.  Gør vejen meget utrygt.

Carsten Olsen:  Er for at spare penge. Kontakt forsyningen.  De kan slukke for en anden lampe og tænde for den pågældende lampe, hvis det er bedre.

Birgit:  Hvis det er for at spare kan jeg ikke forstå at julebelysningen i Vordingborg ikke er slukket endnu.

Vedr. Røstofte: Godt med penge til Mern, men i Røstofte er der kloakering der ikke fungerer.  Jens Hæsum:  Politikere når ikke ud. I må tåle kritik. Vi er ikke tilfredse.

Thomas Cristfort: Vedr. kloak .Kontakt forsyningen eller send en mail til mig.

John:  Der er lavet en dejlig sø med en sti rundt om, men stien mangler nu et ekstra gruslag.

K.P.: Der er kommet asfalt og småsten på mange veje i Mern.  Det er et problem, at når det er varmt i vejret, trænger asfalten op imellem stenene, som sætter sig under fodtøjet og slæbes med ind i huset.

 Hvad kan der gøres v ed det?

 9. Afslutning ved formanden.

John takkede politikerne for fremmødet og for god ro og orden i salen.!!!!!