Referat af bestyrelsesmøde for Mern og Øster Egesborg Sognes Lokalråd.

Mandag d. 6. november 2017.


Dagsorden.

  1.  Velkommen ved Pia

  2. Konstituering af bestyrelse

  3. Evt.

1.

Pia bød velkommen og takkede for godt samarbejde ved Generalforsamlingen d. 25/10-2017.

2.

Valg af Formand:

Bestyrelsen indstillede Pia Petersen, der blev enstemmigt valgt.

Valg af Næstformand:

Bestyrelsen indstillede KP Nielsen, der enstemmigt blev valgt.

Valg af Kasser:

Bestyrelsen indstillede Ib Petersen, der blev enstemmigt valgt.

3.

Vi skal servere morgenmad, samt kaffe og kage på valgdagen. Vi skal lave et tidsskema for dette.

Invitation til Borgernært Politi d. 5/12-2017. Vi deltager så mange som muligt.

Vi har fået Skovfoged Jens Rasmussen til at vise os, hvordan man beskærer træer ved de grønne områder.

Mødet for næste bestyrelsesmøde blev fastsat til d. 10/1-2018.

På vegne af bestyrelsen for Mern og Øster Egesborg Sognes Lokalrådet

Formand

Pia Petersen

 

 


 

  

Referat af generalforsamling i Mern og Øster Egesborg Sognes Lokalråd

Referat af generalforsamling i Mern og Øster Egesborg Sognes Lokalråd, onsdag d. 25. okt. 2017. i Mern Forsamlingshus.

Punkt 1. Velkommen ved fungerende formand.

Pia Petersen (Pia P) bød velkommen til de ca. 55 fremmødte.

Punkt 2. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Martin Rubini Holmgaard Håkan.

Martin blev valgt uden modkandidater.

Martin takkede for valget og forklarede at han og John Rolf Kaarsberg fra kommunen, var til stede for at se hvad der skete rundt omkring. 

Punkt 3.  Udpegning af referent og 2 stemmetællere.

Bestyrelsen foreslog KP som referent.

Torben Larsen (Torben L): Kan det ikke være en fra kommunen for at det bliver uvildigt?

Martin: John x går rundt med mikrofonen så han kan ikke.

Der var ikke nogle der stillede op, så KP blev referent.

Lone Nielsen og Daniel Koch blev valgt som stemmetællere

Punkt 4. Formandens Beretning.

Pia bød velkommen og takkede alle for fremmødet.

Freddi er fraværende på grund af sygdom.

Vi har tidligere på året afholdt fællesspisning. Det var en succes. Der deltog omkring 60-70 fra Mern og Omegn. Vi holder igen en fællesspisning næste år. Datoen følger senere hen.

Vi har også holdt sommerfest i samarbejde med Menighedsrådet. Her hørte vi skøn jazz musik tidlig eftermiddag. Efterfølgende var der skøn mad og billige drikkevarer. Omkring 100 personer deltog, så det var også en succes.

Integrationsgruppen har sidste år haft tøjindsamlinger og lektiecafe. Lektiecafeen fortsætter, der er rigtig mange integrationsbørn der dukker op. Faktisk så mange, at der mangler frivillige hjælpere. Så hermed en opfordring til salen! Tøjindsamlingen er sat på stand by, da der ikke pt ikke er nogle lokaler til rådighed. Lokalrådet arbejder på at få adgang til Idekontoret igen, men det vil selvfølgelig kun være en midlertidig løsning.

Desværre har vi mistet vores blomstergruppe. Det er ærgerligt, men vi håber at den kan etableres igen, da vi har midler til dette.

Der har også været et skifte i vores projektgruppe Grønne områder. Det er nu KP, Ib og Alex der sørger for koordination af arbejdsdage. I år har de sammen med en mase frivillige sørget for:

· Gelænder på broen

· Støttet træer op

· Etableret en sti fra engen til Ågården

Der vil komme information om Mern Ådal og Bymidten under punkt nr 8 i dagsordenen.

Lokalrådet har tidligere på året søgt 25.000,- til Grønne Områder og fælleskab. Dem har vi fået. Vi har valgt at dele dem således at Grønne Områder modtager 10.000,-, blomstergruppen får 5000,-, der kommer 5000,- til Lokalrådets arrangementer. De sidste 5000,- vil vi gerne give tilbage til Mern og omegn. Så hvis der er nogen der har nogle fælles arrangementer, så kan vi måske hjælpe. Vi vender tilbage med mere information senere hen.

I september trådte 6 af bestyrelsen medlemmer ud af Lokalrådet. Vi havde mistet tilliden til daværende Formand. Tilbage sad han alene, og derfor kontaktede han kommunen. Vi blev derefter alle inviteret til dialog på kommunen. Mødet endte med at daværende Formand trak sig, og vi kørte Lokalrådet videre.

Og her sidder vi så i dag. Det har været en rigtig hård periode de sidste par måneder, men vi er glade for, at vi har kunnet bevare Lokalrådet og det gode samarbejde.

Vi er utrolig glade for de ting John Hove har udrettet i Mern, og vi vil være tilfredse, hvis vi bare kan opnå en tiendedel af, hvad han har opnået.

Husk at følge med på vores Facebook side ”Mern Lokalråd” og på vores hjemmeside ”mernogomegn.dk”. Her vil vi opslå, når der sker noget nyt i Lokalrådet.

Til sidst vil bestyrelsen gerne takke ALLE der på én eller anden måde, har bidraget med hjælp til Lokalrådet. Vi værdsætter det alt sammen rigtig meget!

Lisbeth Larsen (Lisbeth L): Jeg kræver en fyldestgørende forklaring på hvorfor John ikke kan være med mere?

Pia Petersen (Pia P): John ville have åbne bestyrelsesmøder, hvilket vi andre 6 bestyrelsesmedlemmer ikke ønskede. I stedet ville vi invitere grupperne ind til møde med bestyrelsen.

Lisbeth L: Ifølge vedtægterne skal det være åbne møder.

Pia P: Det er ikke rigtigt.  Der står at ”det så vidt muligt” skal være åbne. Vi vil holde 4 åbne møder, hvor et afholdes i  Kindvig Sandvig området og et i Øster Egesborg Røstofte Lekkende området osv. Der ud over er der generalforsamlingen og dialogmødet.

IB Petersen (Ib  P): Har været med i bestyrelsen i 10 år og der har aldrig før været afholdt åbne bestyrelsesmøder før.

Rubin Mikkelsen (Rubin M): Vedtægterne kan tolkes så møderne ikke skal være åbne, men det står i nærdemokratimodellen.

Martin : Nærdemokrati er ikke juridisk bindende som vedtægterne.

Rubin M: Hvad er der konkret sket efter mødet med kommunen. Thomas Petersen skulle som 1. suppleant været indgået som formand.

Pia P: Jeg var næstformand og indgik derfor som fungerende formand indtil generalforsamlingen.

Ib P: Det er naturligt i bestyrelser at det er næstformanden der indtræder.

Martin:  Det er også en anbefaling vi fra kommunen har givet.

Flemming Knudsen (Flemming K):  Hvis suppleanter ikke dækker for en bestemt person rykker suppleanter op i bunden af bestyrelsen.

Jørgen Leidecker (Jørgen L):  John er forhindret i at komme i dag, men har skrevet et brev som jeg læser op.

Martin:  Mener ikke der skal svares på brevet, da forfatter ikke er dukket op. Man kan ikke svare nogen der ikke er her.

Pia P: Vil fortsat arbejde for fremgang i Mern og pleje de grønne områder.

Torben Larsen (Torben L): Det kommer an på hvordan grønne områder plejes.

Pia: Meld Jer ind, hvis I vil have indflydelse!

 

Punkt 5 regnskab

Ib P fremlagde regnskabet.

Der var følgende spørgsmål til regnskabet.

Rubin M: Hvorfor har Sandvig havn fået 4.500 kr. og har John været med til at bevilge det?

Ib P: Ja John var med til at bevilge pengene.

Torben L: Det står 288 kr. under grønne områder. Hvem har udbetalt dem?

Pia P: Det har bestyrelsen. De 288 kr er ikke taget fra grønne områder.

Ip P: Bliver nød til at sige, at John også har været med til at beslutte det. De er taget fra de penge blomstergruppen havde til gode på det tidspunkt.

Pia: Det er blevet diskuteret i bestyrelsen og godkendt.

Birgit Leidecker:  I forbindelse med idekontoret  var der mange forslag om blomster i byen.  I 2016 plantede vi 6 kummer til forskellige steder i byen, hvilket så godt ud. Vi fik Vordingborg Kommune med på ideen om stauder over for købmanden og ved plejehjemmet. Imidlertid har Lokalrådet støttet to grupper i byen, hvorfor Blomstergruppen har trukket sig.

Pia: Vi har været glade for alle der har hjulpet til i byen.

Poul Peteren: Der skal være revisor på.

Ib: det er ikke nødvendigt, da vi ikke skal aflægge regnskab.

Punkt 6 Indkomne forslag:

Bestyrelsen havde følgende forslag til vedtægtsændringer:

Bestyrelsen skulle i stedet for 7 medlemmer og 3 suppleanter ændres til: 3 eller 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Rubin M: Godt forslag, det vil give gode muligheder for ”ad hoc” opgaver til andre i byen, vil dog gerne have præciseret om det er 3 eller 5

Flemming K: Vil anbefale 5 idet der er så mange frivillige i området.

Heidi Thorenfeldt:  Vil anbefale at dele ændringerne op i 2 ændringsforslag.

Pia P: Vi foreslår 3 eller 5 for at langtidssikre Lokalrådet, men vi ønsker 5 personer, og det er de vi stræber på at være i bestyrelsen.

Michael Petersen ( Michael P): Kan ikke tolke forslaget.   I risikerer at formand og kasserer er på valg samtidig.

Der var en del snak frem og tilbage om emnet.  Bestyrelsen erkendte at vedtægtsændringerne ikke var skrevet korrekt.

Det endte med at der kun blev stemt om ændringsforslag vedr. antal medlemmer i bestyrelsen:

Det blev vedtaget enstemmigt at bestyrelsen fremover skal bestå af 3 eller 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Ændringsforslag om at formand og kasserer skulle vælges forskudt for hinanden udgik, og fremover vil vedtægterne lyde således:

§ 8

Bestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer samt 2 suppleanter.

Medlemmer vælges for en periode på 2 år.

Suppleanter vælges for 1 år.

Således er der 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år

Således er der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år.

Suppleanter er på valg hver år.

Torben L:  Hvad med at formanden blev valgt hvert år på generalforsamlingen.

Martin:  Vil blive et præsidentvalg.  Kan ikke anbefales.  Vil også give for meget forstyrrelse i bestyrelsen.

Forslag fra Rubin M: Se bilag.

Forslag 1: Dirigenten skal ikke være fra bestyrelsen for ikke at være farvet.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Forslag 2: Kun 1 fra hver husstand i bestyrelsen.

Alex: Det er udemokratisk.  Mand og kone er ikke altid enige. Synes ikke der er grund til forslaget.

Holger Fugl: Thomas kun kom ind som suppleant sidste år, fordi der manglede en. Ser helst heller ikke der er flere fra samme husstand, men det kan være nødvendigt.

Ib P: Hvem skal kontrollere hvem der bor hvor? Desuden er det generalforsamlingen der vælger bestyrelsen.

Forslaget blev ikke vedtaget med kun 8 stemmer for.

Rubin M: Er glad for at alle synspunkter kom frem på god demokratisk måde.

Forslag 3: Forslag til ændring af forretningsordenen.  Se bilag

Ib P: Vores opfattelse er at forretningsordenen er bestyrelsens arbejdsredskab og vil blive gennemgået hvert år efter generalforsamlingen.

Flemming K: Forretningsordenen er bestyrelsens arbejdsredskab, men god skik at høre hvad generalforsamlingen siger.

Holger Fugl: Foreslår at der i bestyrelsens referat står hvor mange der var for og imod forslaget.

 

Punkt 7 Valg:

Pia P:  Helge har desværre valgt at forlade bestyrelsen p.g.a. stort arbejdspres i andre bestyrelser. Desuden stopper Thomas også.

Helge:  Har mere at se til i andre bestyrelser end beregnet, men vil gerne stille op som suppleant.

På valg var:   Pia P.  Ib P og KP Nielsen(KP).

Alle blev genvalgt uden modkandidater

Valg af 2 suppleanter:

Valgt blev Christian Bøge Mikkelsen og Helge Christensen.

Pia P: Femover vil suppleanterne blive inviteret med til bestyrelsesmøderne.

 

Punkt 8 Emner mm

KP: Orientering om hvad der sker i byen:

bymidten har nu fået rødt asfalt, bump, og der er plantet træer med stauder omkring.  Lillians hus, Gl. præstøvej 24 og industribygningen bag stationen forventes nedrevet i efteråret. I løbet af vinteren borgermøde, hvor kommunen redegør for status.  Bl.a. et spændende projekt ved den gamle station, som kommunen har købt.  osv KP

Mern Ådal er et andet spændende projekt i byen.  Det er 3,6 ha. som ligger bag ved skolen.  Skolen skal bruge det i undervisningen. Desuden er arealet åben for hele byen.  Det starter nu på tirsdag.

Alex Knudsen (Alex K) (Præst i Mern og Øster Egesborg Menighedsråd  fortsætter: På tirsdag planter Menighedsrådet, som har købt og stillet arealet til rådighed, et Luther Træ. Det er et Paradisæble træ. Det i forbindelse med 500 års jubilæet for Luther.  Bagefter kl. 17.00 opfører konfirmanderne et skuespil om Luther i kirken.  Derefter er menighedsrådet vært med pizza og sodavand.

Rubin M: Luppen skulle være et fast punkt på generalforsamlingen. Det er den ikke i år. 

KP:  Det har du vist helt ret i. Vi beklager at den ikke er med, men har vi har brugt den mulighed at sende en ansøgning ind uden at den er indskrevet i LUP’en, men underskrevet af lokalrådet. Det drejer sig om en ansøgning fra Sandvig.

Martin:  Forklarer hvad LUP er, og henviser til kommunens hjemmeside.  Kan sagtens lade sig gøre.

Linda Petersen (Linda P): Hvad sker der med Gl. Præstøvej 24.

Helge K: Efter nedrivning bliver grunden sat til salg.

Käthe Nielsen . : Min hjertesag er vejbump på Gl. Præstøvej. Især efter den sidste ulykke der. Skal snart til møde med borgmesteren om problemet, jeg har talt med Lokalrådet og de vil bakke op m dette.

KP:  Vi bakker om projektet og sker der ikke noget inden, tages det op til dialogmødet.  Desuden ønsker vi at kommunen lejer Idekontoret igen så byen igen har et sted at drøfte forskellige tiltag. Vi tænker at have åbent et par gange om måneden.

Rubin M: Byfornyelsen er fantastisk.  Den er vist næsten efter de skitser jeg lavede, men 40 km skiltene er sat op for tæt på sving, og der er et privat træ der dækker det.

Linda P: Ønsker også bump på Lilliendalsvej.

Jens Hæsum (Jens H): Er glad for at høre om LUPen. Vi vil gerne lave noget i Øster Egesborg området. Vi vil kontakte Lokalrådet når vi har et projekt.

Holger Fugl:  Gadekæret i Røstofte, der startede i 2009 er nu færdigt med projektet med græs og bænke m.v..

Rubin M: Lisbeth og jeg har været med i de grønne områder. Det har været en hyggelig. Tak til Helge K for den store hjælp og tak til KP.

Torben L: Vedr. grønne områder.  I kaldte de frivillige sammen til smørrebrød. Hvad med dem der ikke er blevet kaldt på? Jeg har klippet frugttræer m.m. men er ikke blevet inviteret.

KP:  Det kommer vist lidt bag på os, idet Lisbeth L. har meldt sig helt ud.  Men det er rigtigt, at det har du jo ikke.  Der har vi lavet en fejl. Det beklager vi.

Pia: Beklager hvis vi ikke har spurgt alle. Der har vi lavet en fejl.

Eva Jacobsen: Hvad er tidsplanen for bymidten?  Det er svært at gå på fortovet.

KP:  Vi håber inden jul, men vi får at vide der ikke er flere penge (igen).

Käthe Nielsen : Ros for det arbejde der bliver udført, men  der skulle gerne flere med,  idet det er de samme der er med flere steder.

Pia: Vi lytter. Vi havde en dejlig fællesspisning med Veteranerne og andre foreninger, hvor Jørgen L havde lavet et fin spørgeskema, så vi nu ved hvordan det bliver endnu bedre næste gang.

Lisbeth L: Rubin og jeg har passet de grønne områder indtil nu.  Vi håber at der også fremover bliver passet godt på området.

Torben L: Nogle er sure over at de ikke har fået en sildemad sammen med blomstergruppen.

Pia P: Alle skal være med.

Jens Hæsum: Tillykke til den nye bestyrelse.  Har allerede snakket med KP om at et af møderne skal afholdes i Møllen i Øster Egesborg.

Linda P: Vil gerne starte en ny blomstergruppe op, hvis jeg kan godkendes.

Rubin M: Vedr. grønne områder. Vi indkaldte dem vi havde brug for. Vi ville bare anerkende blomstergruppen.

Jens Hæsum: Et trefoldigt hurra til bestyrelsen

Pia P: afsluttede mødet med tak til fremmødte og tak for mange gode input som bestyrelsen kan tage til sig og arbejde videre med.

Bilag


 

Dialogmøde 2017

 

Referat dialogmøde Mern og Øster Egesborg Lokalråd tirsdag d. 24. jan. 2017 i Mern Forsamlingshus.

Dagsorden:

1. Velkommen ved formanden.

John Hove bød velkommen.

2. Valg af ordstyrer.

John foreslog Pia som blev valgt.

3. Valg af referent.

Pia foreslog KP som blev valgt.

4. Præsentation af politikerne.

Politikerne var: Asger Diness Andersen (V). John Pawlik (O). Thomas Christfort (C). Carsten Olsen (A). Vibe Bøgvad (A). Mette Høgh Christiansen (A)

5 Hvad sker der  i Mern

Nyt om områdefornyelsen v. KP

For et år siden var Idekontoret lige åbnet.  Der var søgt om penge til byfornyelsen, men vi vidste ikke om det blev godkendt i Kommunen og Boligministeriet.  Det blev det heldigvis d. 21 dec. 2016. Derved kan vi nu arbejde videre med det oplæg som Annika og Peter Ib har udarbejdet ”Mern Områdefornyelse” der drejer sig om det grå- og grønne kryds.

Det er vigtigt med et mødested som Idekontoret hvor lokale kan mødes og komme med inspirerende ideer og tiltag.  Ligeså vigtigt er det at der er en kontaktperson som Annika der kan formidle ideerne til kommunen.  Ellers er det ikke muligt at gennemføre et projekt som dette, og skabe et stærkt sammenhold, som gør det muligt at få tilflyttere til, der vil være med til at bevare skolen, forsamlingshuset, købmanden og  plejehjem og dermed få flere medlemmer i foreningerne,

Annika har også brugt meget tid til ar rejse rundt i landet og fortælle om Vordingborg Kommunes projekter på Østmøn, Kalvehave og Mern.  Det har været med til at sætte kommunen på landkortet, hvilket gavner  både os og kommunen,

 Der er mange ideer der ligger og spirer og flere skal nok komme i gang på et tidspunkt når der er kapacitet til det.

Men der er grupper der virkelig er kommet i gang. De præsenterer sig selv senere. Det er ildsjæle der selv har startet deres gruppe op og er selvkørende. Derved får gruppen ejerskab af projektet, hvilket er vigtigt.

Fremover skal vi have sat gang i de ideer der er nævnt i Mern Områdefornyelse, og som skal udføres i det grå og grønne kryds.  Desuden skal vi prøve at få etableret en handicapsti fra Gl. Præstøvej ned til Mern Ådal, hvis der kan findes økonomi til det.

 

Bent Wittrup Jespersen Projekt Mern Ådal.

Det er stort at Menighedsrådet har købt arealet bag skolen og overdraget det til en fond, der har vuggestue, børnehave og skolen som omdrejningspunkt men også et sted for alle borgere.

Desuden er der på Liliendals Gods et projekt i gang der hedder fra have til mave. Det foregår i et væksthus hvor det er tænkt at skolens elever skal være med i projektet.

Fra skolens side er der stor opbakning til spændende lokale projekter.

6. Ungdomsklub/integration.

Ungdomsklub v. Pia og Lisbeth

Det går rigtigt godt med ca. 30 unge, heraf 10-12 flygtningebørn, hver torsdag. Vi laver mad. spiller spil og så bruger vi rigtigt meget gymnastiksalen bl.a. til stikbold.

Men vi har et ønske. Faste lokaler til at give ro i klubben. Vi har brug for et sted hvor vi kan have vores ting stående fast. Vi mangler også et  hjørne til de unge, der ikke har fuld fart på hele tiden. Bl.a. børn fra integrationen.

Desuden kunne vi sagtens bruge flere frivillige i klubben.

Bendt:  Ifølge brandmyndigheder må det ikke være træskabe og der er ikke plads til flere på grund af brandfare.

Politikere:     Der må være plads og  rum på skolen til en klub.

Bent: Utroligt men efter ombygning og sammenlægning med vuggestue og  børnehave er hver skab og rum udnyttet.   Men vi på skolen vil prøve at finde en løsning.

Carsten Olsen:  Prøv at beskrive dagligdagen og send det til os.

 

Integration v.  Ole Nielsen

Startede sidste forår med det formål at vi lærte dem at kende og omvendt.

Det gør vi ved at afholde cafe eftermiddage her på idekontoret. Der ud over er der lektiehjælp på skolen en gang om ugen. Vi har også tøjindsamling som er en stor succes. Vi har haft fællesarrangementer som spis dansk/syrisk i forbindelse med borgermødet, og grillarrangementer ved bålhytten.

Ole:  Vi kommer tæt på nogle af dem, og det er frygtelige ting de har oplevet og som har fået dem til at flygte.  

Det er et stort arbejde, men også meget givende.  Flygtningene er meget taknemmelige og glade for at nogle hjælper dem, men vi kunne godt bruge nogle flere hjælpere, så i må gerne melde Jer.

Mette Høgh Christiansen: Stor ros til Jer.  Det er det helt rigtige det I gør. Ingen kan integrere sig uden hjælp.   Vedr. hjælp: Spørg  Lotte Tvilling Integrationsrådet.

 

7. Blomster gruppe v.  Jørgen.

Som tilflytter vil vi gerne være med til at lave en grøn gruppe i byen.  Vi har også fået nogle pæne blomsterkummer op at stå.  Desuden har vej og park!!!! lovet at  beplante et par steder i byen med staudebede her i efteråret, men der er ikke sket noget endnu.  Kan i hjælpe med at skubbe lidt på, og hvor kan vi henvende os, og kan vi få blomster fra kommunen?


Thomas Cristfort:  Prøv at snakke med vej og park.  De laver selv blomsterne og kan måske lave lidt flere, men ved ikke om de kan være gratis.

Vibe Bøgvad: Der er også lavet blomster laug i Bårse.  Spørg ”Blomster Karen”  hvad de gør.

Carsten Olsen: Spørg også Helena

 

 

8 Fra salen

 Marlene Petersen: Endelig er gadekæret sløjfet.  Vi mangler borde bænke, men det kører.  Positiv oplysning.

Flemming Knudsen:   En ildsjæl har virkelig forskønnet gadekæret i Lekkende, men kommunen plantede et levende hegn for 10 år siden.  Nu skygger den meget. Vil kommunen beskære den?

Jens Hæsum:  Kommunen har afsat penge til udvikling flere steder og det er godt, men ikke i Øster Egesborg. Der er et forfaldet metalhegn imod den gl. rytterskole som Langebæk kommune satte op.    Embedsfolk har tilbudt at fjerne det gamle, men ikke genetablere. Er det ikke muligt at få det fornyet så det ser ordentlig ud.  Børn løber ind på grunden.  I politikere vil jo have at kommunen skal  være forhave til KBH.

Thomas Cristfort:  Det er et problem at der ikke er flere penge i kommunen.   Det må være haveejeren der skal holde børnene ude.

Vibe Bøgvad:  Tag et billede og send ind.  Vej og Park plejer at se på problemerne.

Lisbeth Larsen:  Den gl. Børnehave er et øjebæ.  Kan kommunen ikke gøre noget ved det.

Thomas Cristfort:   Det  er beklageligt at det har stået stille, men må blive bedre når der bliver institution igen.

Kathe Nielsen:   Der køres stærkt på vejene.  Hvorfor er der ikke bump på den nyasfalterede Gl. Præstøvej.

Thomas Cristfort:  I planen for vedligeholdelse af veje er bump ikke medregnet.  Kan tages med til vejudvalget. 

Rubin:  Gadebelysning ved stamvej. Er det forsyningens eller grundejerforeningen.  I Holbæk Kommunen har de løst problemet med fast indbetaling i stedet for målere.

Mener heller ikke at fortove kan holde til trafikken..  Det bør kommunen reparere inden grundejerforeningen skal overtage.

Thomas Cristfort :  Hvis stamvejen er offentlig bliver det ikke Jer der skal betale der.  Det Holbæk kommune gør er  ikke lovligt.  Rubin og TC tog en snak efter mødet.

Flere fra salen vedr. gadebelysning.  Der er så mørk at jeg faldt og brækkede et ribben pga. at  gadelygten bliver slukket om aftenen.  Og det på det elendige fortov med mange huller.

Helle Hansen  Kvædevej 10:  Vores gade lampe blev uden videre varsel  fjernet.  Gør vejen meget utrygt.

Carsten Olsen:  Er for at spare penge. Kontakt forsyningen.  De kan slukke for en anden lampe og tænde for den pågældende lampe, hvis det er bedre.

Birgit:  Hvis det er for at spare kan jeg ikke forstå at julebelysningen i Vordingborg ikke er slukket endnu.

Vedr. Røstofte: Godt med penge til Mern, men i Røstofte er der kloakering der ikke fungerer.  Jens Hæsum:  Politikere når ikke ud. I må tåle kritik. Vi er ikke tilfredse.

Thomas Cristfort: Vedr. kloak .Kontakt forsyningen eller send en mail til mig.

John:  Der er lavet en dejlig sø med en sti rundt om, men stien mangler nu et ekstra gruslag.

K.P.: Der er kommet asfalt og småsten på mange veje i Mern.  Det er et problem, at når det er varmt i vejret, trænger asfalten op imellem stenene, som sætter sig under fodtøjet og slæbes med ind i huset.

 Hvad kan der gøres v ed det?

 9. Afslutning ved formanden.

John takkede politikerne for fremmødet og for god ro og orden i salen.!!!!!