Generalforsamling 31/12-2018

Referat generalforsamling for Mern og Øster Egesborg Sognes Lokalråd

 1. Velkomst ved Formand

 2. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Michael Petersen, som blev valgt.

 3. Udpegning af referent samt 2 stemmetællere. KP blev valgt som referent. 2 fra salen blev valgt som stemmetællere.

4. Formandens beretning v. Pia:

Kommentarer/spørgsmål til beretningen.

Flemming Knudsen (FK):  Det digitale er i udvikling. I kunne  f.eks. sende e-mails. Derved større respons.

Pia:  Vi kan ikke overkomme e-mails og orienterer nu i stedet på facebook samt vores hjemmeside, men vi tager forslaget til os.

5. Fremlæggelse og godkendelse af Lokalrådets økonomi (kasseren) Ib Petersen.

Ib fremlagde regnskabet.

 

Henning Larsen (HL) efterspurgte et mere overskueligt regnskab.

Michael Petersen viste ham et regneark bestyrelsen har lavet med alle posteringer, og det var det Henning efterlyste.

Ib:  Vi er ikke forpligtiget til at fremlægge regnskab, men har alle kontoudtog med, hvis nogen er interesseret i at se dem.

 

Michael Petersen (MP) foreslog en projektor i forsamlingshuset. Det ville give en god gennemgang.

 FK: Er der et budget over hvad fremtiden kan bringe.

Pia: Nej vi kender ikke fremtiden. Bliver der kun 5 lokalråd kender vi ikke økonomien og ved ikke hvor vi skal søge penge til grus og maskiner m.m.

FK: Hvis lokalrådene bliver for store er det ikke et lokalråd.

Pia: Helt enig. Landsbyforum har to formænd i §17 stk 4 udvalget. Der er flere forslag på bordet, men vi ved ikke hvad der vil ske. Vi i landsbyforum ønsker bedre samarbejde med kommune og forvaltning og hurtigere svar, men vi ønsker ikke at slå lokalråd sammen eller ændringer i den struktur, som der har været tale om. OBS, det er ikke noget der er foreslået til møderne i § 17 udvalget, men snak mellemkommune og lokalråd.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Bestyrelsesmedlem Alex Mark Knudsen. Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Verner Fredi Petersen. Modtager genvalg

 

Begge blev genvalgt for en 2 årig periode.

 

Der vælges suppleanter:

 

Suppleant  1

 Jonas Bøje Olsen  blev valgt.

Suppleant 2

Helge Christensen blev valgt.

     

Begge for en 1. årig periode.

 7. Emne til debat/orientering/foredrag el. Lign

Alex Knudsen (AK) orienterede om Grønne områder.

Grønne områder bliver større og større. Vi slår nu også omkring søen og  stier langs åen.  Desuden slår vi græsset ved Bremers hus. Vi havde halvanden plæneklipper men har nu fået repareret en lidt større model hvilket hjælper noget.  Det var en tør sommer, så bålhytten og borde/bænke har fået en omgang olie.

Vi kommer også til at slå græs på hjørnegrunden ved byens vartegn (Båden), hvor det er meningen at der skal plantes nogle træer og placeres et bord/bænk sæt.  Frugttræerne skal også beskæres.

Der har været afholdt en arbejdslørdag, hvor der blev fjernet uønskede vækster for ikke at det hele skal springe i skov.

Vi mangler frivillige til at hjælpe til græsslåning og lørdagsarbejder (Der er man ikke på arbejde).

Vi søger midler til nyt maskineri, således at det også vil være sjovere at hjælpe til.

 

Linda Petersen (LP): Er der noget nyt omkring den grimme båd?

AK: Ikke meget der kan gøres på privat grund.

KP: Når hjørnegrunden skal etableres vil vi sammen med kommunen kontakte ejeren. Henning Larsen pointerede, at vi ikke har haft kontakt med ejeren af grunden, og derfor ikke kender til hans holdning om han vil flytte båden!

 

LP orienterede om blomstergruppen.

Det kører godt, men har været hårdt i den tørre sommer.  Jeg ønsker en stor blomsterkumme med selvvanding ud for de nye bænke ved købmanden.

KP:  Rigtig god ide.  Vi tager det med til kommunen, men et problem at få noget passet uden for købstæderne, idet det danner præcedens.

 

Ole Nielsen (ON) orienterede om integrationsgruppen.

Ikke de store ændringer siden sidste år.  Lidt sløjt fremmøde efter sommerferien, men nu hvor fodboldsæsonen er afsluttet er vi godt på vej igen.   I lørdags havde vi tøjdag.  Det er en bragende succes.  Der var ”udsolgt” efter en halv times tid.  Vi mangler cykler, så har i nogle kan vi godt bruge dem.

Vi er flyttet til Bremers hus, hvor vi vil prøve at få gang i ”cafe aftener” igen. Vi har det hyggeligt i huset. Selv om det er til nedrivning så er den tid der går god!

HL:  Er der en instruktionsbog med til cykling?

Jonas Olsen. Er bange for at de bliver kørt ned en dag.

ON: Helt enig. Vi fortæller dem noget, men svært når forældrene ikke forstår det.

Mogens Andersen:  Få hjælp fra politiet.

HL:  Tag forældrene med.

Ole: God ide.

Jonas Olsen:  Enig, men heller ingen fremmødte fra flygtningene. Vi borgere bliver nødt til at fortælle dem at det er farligt.

MP: Svært når forældrene ikke forstår at det er farligt.

8. Evt

FK: Hvordan ligger landet med lokalrådene.  I Vordingborg er de slået sammen. Det vil være dårligt, hvis Præstø Mern blev slået sammen. Så ikke Lokalråd mere.

Pia: Helt enig. Debatten er i gang og jeg ved ikke hvor den ender.  Vi, de forskellige lokalråd, ønsker bedre samarbejde mellem kommune og lokalråd, og det er det vi arbejder på.  Vi har forskellige løsninger, vi fremlægger i §17 udvalget.

 

HL: Politikerne har nedsat udvalget for at styrke lokalrådene for at sikre de fungerer.

Pia:  Der er forskellige meninger i lokalrådene, afhængig af om de fungerer eller ikke.

 

Holger Fugl:  Reklamerer lige lidt for Lokal Historisk Arkiv.  På hjemmesiden er der en historie om Mern og dens beboere fra 1935 og til 1961,

 9. Afslutning ved formanden. Tak for god ro og orden!

Ekstraordinær Generalforsamling d. 4/4-2018

Formanden bød velkommen.

1. valg af dirigent.

Bestyrelsen indstillede Michael Petersen, som blev valgt.

2. valg af stemmetællere.

Grundet det lille antal der var dukket op til generalforsamlingen, blev der ikke valgt stemmetællere. Det var ikke nødvendigt.

3. Vedtægtsændring om punkter "4.a formanden tegner foreningen".

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Michael afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Dialogmøde 2018

Referat af dialogmøde for Lokalrådet for Mern og Øster Egesborg Sogne Tirsdag d. 20/3-2018 kl. 19.00-21.00 i Mern Forsamlingshus.

 

Program.

1: Velkommen ved Formanden

2:Valg af ordstyrer.    Michael Petersen blev valg

3: Valg af referent.  KP blev valgt.

4: Præsentation af Politikern

5: Hvad sker der i Mern?

Integrationsgruppen. Hvad laver vi og hvad ønsker vi?

Lisbet Mauritzen:

Social Integration startede i 2016 på Idekontoret med tøjindsamling og cafe.

Det foregik i ca. 1,5 år, men stoppede igen da Idekontoret lukkede.  Nu hvor Idekontoret er genåbnet er vi startet op igen.  I sidste uge var der igen cafe med udlevering af tøj m.m. med 45 til 50 deltagere. Vi har senere startet lektie cafe op, som foregår på skolen mandage 18 til 20. Der deltager 10 – 15  unge.

Vi får penge fra lokalrådet og kommunen til kaffe, kage og brætspil, som er en rigtig god måde at integrere på.

Desværre har vi ikke noget lokale, når Idekontoret lukker med udgangen af 2018.

Susan Thydal:  Jeg blev glad, da Mern fik skabt en integration der virker.

Anette Andersen: Hvad tænker politikerne.  Jeg ser hver dag at de går hjem uden at være med i skoleklub. MUIF er gode til at inddrage dem, men hvorfor kan de ikke være med i skolens tilbud?

Nikolaj W. Reichel:  Det problem kan vi tage med tilbage og undersøge hvilke muligheder der kan være efter skoletid.  Er de med i ungdomsklubben?

Pia: Ja det er de, men det er kun for unge mellem 10 og 16 år

Kirsten Overgaard: Integrationen får friplads til institutioner.

Anette Andersen:  Det er et problem at forklare børn og forældre om børnefødselsdage, så hele familien ikke dukker op.

Thorbjørn Koldbo: Der er mulighed for at rette henvendelse til ”Broen” . Noter det i referatet.

Kirsten Overgaard:  Tag manglende lokaler op med skolen??????, og Jobcenteret kan være behjælpelig med bl.a. børnefødselsdage.!!!!

Peter Fugl: Jeg møder dem tit i byen. Sig hej til dem så smiler de tilbage.

Michael Petersen:  Man  mærker dem heller ikke?? byen.

Marie Hansen:  Jeg har kendskab til andre kulturer. Når børnene har fri fra skole skal de hjem til familien først. De har ofte pligter og andre ting de skal. Måske kunne vi lære noget af dem?

Blomstergruppen. Hvad laver vi og hvad ønsker vi?

Linda Hemmingsen: Vi er tre i gruppen der prøver at skabe hygge og glæde med blomsterkummer flere steder i byen og gran guirlander ved købmanden ved juletid.

Vi har en stor bøn til politikerne.  Kan dem der vander ved Solhøj og købmanden ikke også vande vores blomsterkummer når de alligevel kører igennem byen?

Nu må vi i den varme  tid køre flere gange på cykel hver dag , for at få vandet.

Susan Thydal: Det har nok en pris, idet der for et par år siden blev skåret hårdt i bemandingen i Vej og Park, men vil forhøre nærmer i kommunen.

Daniel Irvold: Måske skal ”Nærdemokratimodellen” som ligger til grund for Lokalrådene tages op til revision.  Måske skal der kigges på en ”Pedel Ordning”, hvor der bliver tilknyttet en lokal pedel til hver by.

Kirsten Overaard: Vil nødig være lyseslukker, men alt bliver prissat i kommunen, men vi vil undersøge muligheder.

 

Mern Ådal. Hvor langt er vi?

KP: Mern Ådal er et af flere spændende projekter i byen.  Det er et område på 3,5 ha. lige bag ved skolen. Der er skaffet midler til 3 stk sheltere, et spændende udekøkken som skoleeleverne har været med til at sætte deres præg på.  Der ud over har skolebørn og forældre i samarbejde med kommunen allerede plantet ca 3.000 træer i området. Området er primært for udeundervisning, men er også for områdets borgere.  Ved at inddrage eleverne i udarbejdelse af området er ønsket håbet at de vil være med til at få ejerskab af området, således at hærværk m.m. begrænses mest muligt.

Desuden sker der snart noget i bymidten.  Det røde hus ved siden af købmanden er revet ned, og her i foråret begynder man så småt med indretningen af det nye bytorv.  Fortove ved købmanden bliver rettet op, og der etableres blomsterbede og træer i forbindelse dermed.  Det bliver spændende når det begynder at tage form.

Der ud over er der tiltag ved den gl. stationsbygning, som udvendig bliver renoveret i oprindelig stil.  På området bagved etableres 6 – 8 flytbare boliger, som kommunen har råderet over.

Der bliver offentlig adgang således at man kan møde beboerne.  Desuden har Lokalrådet lagt billet ind til en lille by café.

 

Mern Ungdomsklub. Vi mangler fortsat lokaler.

Karin Petersen: Vi holder til i skolens køkken, fællesrum og klasseværelser, men mangler et fællesrum som er vores. Vi har TV, bobspil og mange andre ting, men mangler et rum til det.  Der er mellem 20 og 30 børn hver torsdag aften mellem 18 og 21.  Sidste aften var der 27 børn fra 4. til 7. klasse og 2 voksne. Vi leder efter en afløser for Pia, når hun ikke kan.

Vi har haft overnatning, bowling og biografture på programmet, men det koster penge.  Håber kommunen  kan hjælpe. Vi har omkring 7 integrationsbørn i klubben.

Pia: Vi er dog heldige med et godt foreningsliv i området, hvor vi hjælper hinanden.  Vi har fået meget støtte, fx  5.000  fra Veteranforeningen.

Anette Andersen:  Har i børneattester og den slags i orden. Jeg føler mig utryg ved at sende mine børn i klub.

Karin:  Ja vi er godkendt som forening, så det er der styr på.

Pia: Vi er på Foreningsportalen, hvor der stilles krav til os, at vi har formaliteterne i orden. Vi har børneattester på alle. Ydermere er vi til at kontakte hver torsdag, i klubben, hvis der er nogle spørgsmål. Vi havde generalforsamling inden jul. Der kom ingen! Hvor er interessen for klubben? Hvorfor spørger I ikke, hvis I er i tvivl?

Thorbjørn Koldbo: Prøv at søge penge i ”Aktivitetspuljen”. Jeg stiller gerne op til et møde.

Pia: Det vil vi rigtig gerne!

 

7. LUP

KP:  Vi har lige søgt LUP´en (Lokale Udviklings Planer) om 12.500 kr., hvilket er 50 % af udgiften  til et teleslyngeanlæg til Forsamlingshuset.  Den anden halvdel betales af Mern Håndværker og Borgerforening, Mern Ungdoms og idrætsforening, samt Forsamlingshuset.  De 3 foreninger skiftes til at holde et stort bankospil hver mandag aften med 120 til 150 deltagere pr. gang.

Desuden skal vi til at søge midler til bedre græsslåmaskiner.  Det har vist sig at alm. plæneklippere ikke kan klare en våd sommer som sidste år.  Vi søger om ca. 24.000

 

Jeg vil gerne nævne at vi får god hjælp fra kommunen med ansøgningerne. Her ude på landet er vi lægfolk og ikke jurister. Derfor er det glædeligt at det ikke længere er så bureaukratisk.

 

    8. Trafik. Sikre skoleveje. Fart i Mern.

 KP:  I Øster Egesborg er fortovet der forbinder busstoppestedet og Ø. Egesborg Friskole slidt helt ned.  Der ønskes reparation af denne.

Der er et gammelt hegn mellem P-pladsen ved kirken og naboen, som Langebæk kommune satte op i sin tid.  Den ønskes fornyet.  Generelt er der mange huller i alle småveje i området. Vejene er  rigtig dårligt vedligeholdt.  Ovenstående skrives i ”tiltag” til kommunen

Linda Hemmingsen: Der køres som bare pokker på Lilliendalsvej.  Ønsker bump på vejen. Desuden cykler børn på fortovet fordi det er for farligt på vejen.

 

Anette Andersen: Vi har kæmpehuller i vejen ud for os. Det larmer helt vild. Desuden meget tung trafik med korn og roer på vejen. Jeg ønsker ikke bumb p.g.a. larmen.  Med hensyn til cykling må vi forældre også tage ansvar og forklare børnene hvordan man færdes i trafikken.

 

Henrik fra Tolstrupvej:  Også et problem her med høj fart.  Der må køres 80 på den smalle vej, hvilket er for stærkt.  Vi ønsker hastighedsbegrænsning, men politiet vil ikke have en skilteskov.

Kan der gøres noget? Det er trods alt også skolevej.

 

Linda Hemmingsen:  Frygtelig med den ”rodebutik” der er ved Jungshovedvej.  Kan der ikke gøres noget.  Skibet forringer også udsigtsmuligheden for trafikken.

 

Michael Petersen:  Svært når det er privat grund, men der er måske en tinglyst oversigtslinie. Det kan undersøges om den er overtrådt.

 

Karin Petersen: Kan 6 kl. ikke lave skolepatrulje.  Børnene farer over vejen uden at se sig for.

 

Nikolaj W Reichel:  Tag en snak med skolen. Der er flere løsninger angående skolepatrulje, og vi er også med i en gruppe der hjælper til med det.

 

SusanThydal: Kommunen har en app der hedder: Vordingborg kommune Gi et tip. Der kan skrives om tekniske problemer. Vej og Park kan så i nogle tilfælde ordne et problem hurtigere.

 

Thorbjørn Koldbo:  Det er svært med hastigheder, men godt at der er fokus på skoleveje.

 

Marie Hansen og Susan Thydal: Der kan være flere løsninger f.eks. pudebump og heller med blomster i, men fartdæmpning er en svær størrelse. 

      

 9. Fra salen.

Flemming Knudsen: Det er et stort problem i Lekkende, at afvandingssystemerne ikke virker. Der er vand overalt.  Op til 90 cm i en have. Regeringen kræver at kommunerne holder vandløbene. Ikke kun til frøer og fisk, men også for mennesker.

Lignende eksempler kom frem, både ved Ågården i Øster Egesborg, der modtager vand bl.a. fra Kulsbjerg området.  Ikke nok at rense grøfter inde i land, men der skal sørges for at slutafløbet også fungerer. 

Daniel Irvold: Kommunen ser på flere vådområder der kan tages i brug.

 Kirsten Overgaard: Grødeskæring hjælper godt, men der er konflikter mellem miljø og grødeskæring.

 Anette Andersen:  Godt med tudser og fisk, men menneskene må komme først.

 Susan Thydal:  Der er fokus på området.  Vi afventer lige at vandløbsrådet kommer med deres redegørelse.  Derefter mener jeg at de berørte vil blive orienteret.

 Flemming Knudsen:  Hvad sker der med den motorvejsafkørsel ved Ørslev.

 Susan Thydal: Er et statslig område og det er forsøgt flere gange, men det har ingen gang på jord.

 Anette Andersen og Poul Petersen:  Snerydningen har været for dårlig.  Plejepersonalet har ikke kunnet komme ud, og skolevejene var slet ikke ryddet i tilstrækkelig grad.

 Marie Hansen og Kirsten Olesen: Alt disponibel mandskab var ude at køre, men det var bare ikke nok.  Det er svært at klare situationen alle steder, når der kommer sne i de mængder og samtidig fygning.

 Michael Petersen afsluttede mødet og takkede politikerne og Lokalrådet for en god debat 

Vores udvalg består af:

 

Nikolej W. Reichel (S)

Thorbjørn Koldbo (S)

Susan Thydal  (S)

Marie Hansen (O)

Daniel Irvold (C) (vikar)

Kirsten Overgaard (V)

 

Mvh

 

Lokalrådet for Mern og Øster Egesborg Sogne.