Vedtægter for Mern og Østeregesborg sognes Lokalråd

 

 

 

§ 1             På foranledning af Vordingborg Kommune og i overensstemmelse med kommunens retningslinier er Lokalrådet for Mern og Østeregesborg sogne etableret.

 

§ 2             Det er Lokalrådets ambition, at skabe en velfungerende dialog mellem borgerne og kommunen gennem Lokalrådet.

 

§ 3             Bestyrelsens virke skal fremgå af en godkendt forretningsorden, der skal udarbejdes på det konstituerende møde.

 

§ 4             På et årligt borgermøde vælges en bestyrelse blandt beboerne i Mern og Østeregesborg sogne. Borgermødet gennemføres i oktober måned og navngives ”Lokalrådet for Mern og Østeregesborg sognes generalforsamling”.

 

§ 5             Dagsorden til Lokalrådet for Mern og Østeregesborg sognes generalforsamling offentliggøres minimum 3 uger før generalforsamlingens gennemførelse. Offentliggørelsen skal som minimum ske i den skrevne presse.

 

§ 6             Generalforsamlingen gennemføres med følgende minimums dagsorden:

1.    Velkomst ved formanden

2.    Valg af dirigent

3.    Udpegning af referent

4.    Formandens beretning (formanden)

5.    Fremlæggelse og godkendelse af Lokalrådets økonomi (kasseren)

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 8

7.    Emne til debat/orientering/foredrag el. lign

8.    Evt.

9.    Afslutning ved formanden.

 

§ 7             Ekstraordinær generalforsamling kan gennemføres når som helst, men indkaldes med samme terminer som pålagt lokalrådet i § 5.

Ekstraordinær generalforsamling kan gennemføres med færre punkter end i § 6 beskrevet.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes og gennemføres hvis:

1.    Bestyrelsesposterne ikke er besat.

2.    Mindst 50 borgere (via underskrift) indstiller til bestyrelsesmedlemmers udtræden eller hele bestyrelsens afgang.  

 

§ 8             Bestyrelsen består af 7 medlemmer samt 3 suppleanter.

Medlemmerne vælges for en periode på 2 år.

Suppleanter vælges for 1 år.

Således er Næstformand, sekretær, bestyrelsesmedlem 1 samt 3 suppleanter på valg i lige år.

Således er Formand, kasser, bestyrelsesmedlem 2 og 3 samt 3 suppleanter på valg i ulige år.

 

§ 9             Møder afholdes én gang pr. kvartal eller efter behov.

 

§ 10           Der skal afholdes mindst ét møde om året med kommunens dialogudvalg. (Ændret på generalforsamlingen 28. oktober 2010)

 

§ 11           Bestyrelsen skal melde tilbage til kommunen med høringssvar på baggrund af drøftelser i lokalrådet om spørgsmål af bred interesse.

 

§ 12           Bestyrelsen administrerer det af byrådet bevilgede beløb i overensstemmelse med de af kommunen givne retningslinier.

Ved lukning af lokalrådet, skal et evt. overskud på bevilgede midler tilbageføres til Vordingborg kommune.

 

Vedtaget på det konstituerende møde i bestyrelsen

21. november 2007.

 

John Hove 

Formand for Lokalrådet i Mern og Østeregesborg sogne

 


 

 

Forretningsorden for Mern og Østeregesborg Lokalråds bestyrelse

 

1.  

Bestyrelsen arbejder i overensstemmelse med de af Vordingborg kommune givne retningslinier. 

2.  

Bestyrelsen konstituerer sig senest 3 uger efter årets ´generalforsamling´.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, en sekretær med ansvar for referater og en kasserer med ansvar for lokalrådets regnskab. Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder suppleant i bestyrelsen med omgående virkning. Indtrædende suppleant overtager udtrædende medlems opgaver ved samme lejlighed. 

3.    

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg/projektgrupper. Nedsatte udvalg/projektgrupper skal have en

klar og veldefineret opgavebeskrivelse samt præcist formuleret mandat for projektgrup-

pens arbejde og beslutningskompetence. Det tilstræbes at nedsætte udvalg/projektgrup-

per til løsning af specifikke opgaver. 

4.  

Formanden er sammen med sekretæren ansvarlig for lokalrådets kontakt til pressen.

5.

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året. Møderne gennemføres så vidt muligt som åbne-møder. Bestyrelsen skal tilsikre, at møderne gennemføres på skiftende lokaliteter inden for Lokalrådets ansvarsområde.     

6.  

Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes af enten formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer. 

7.  

Formanden udsender dagsorden senest 8 dage før et møde afholdes. Denne sendes til dialogudvalg 4 og fordeles i lokal-området samt oploades på Lokalrådets hjemmeside. 

8.  

Hvert bestyrelsesmøde indledes med godkendelse af den udsendte dagsorden, efterfulgt af godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. Dagsordenen skal ligeledes mindst indeholde meddelelser, økonomisk status fra kassereren samt et punkt eventuelt.

Referat af mødet udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse. Referatet sendes til bestyrelsen og dialogudvalg 4. Referatet optages om muligt i de lokale foreningsblade og oploades på Lokalrådets hjemmeside. 

9.  

Alle borgere i Mern og Østeregesborg sogne kan begære et punkt sat på dagsordenen. Anmodning herom, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse. På åbne møder har alle taleret. Bestyrelsens medlemmer skal i enhver sag søge denne viderebragt til dialogudvalg 4. Ved afstemningsmæssige forhold eller uenighed blandt forslag eller fremmødte mødedeltagere, har bestyrelsen beslutningsansvar for formuleringen af den endelige indstilling i den enkelte sag. 

10.

Bestyrelsen kan optage en sag på dagsordenen, hvis de ved mødets begyndelse finder den presserende. 

11.

Formanden – og i dennes fravær næstformanden – leder møderne

12.

Bestyrelsesmedlemmer er inhabile ved behandling af sager, der har direkte betydning for deres egne eller nære familiemedlemmers økonomiske forhold. 

13.

Vigtige beslutninger må ikke træffes, uden samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at kommentere sagen, evt. via e-mail eller telefon.

14.

Bestyrelsen udøver sin virksomhed ved møder. Formanden er bemyndiget til at ekspedere uopsætteligesager, under behørig orientering og input fra den øvrige bestyrelse.

Er sagen af mere  principiel karakter, tages sagen op som emne på førstkommende bestyrelsesmøde. 

15.

Bestyrelsen kan indkalde ressourcepersoner til at deltage i behandlingen af et eller flere punkter på dagsordenen. Disse personer har ikke stemmeret. 

16.

Nærværende forretningsorden kan til enhver tid ændres ved enighed blandt bestyrelsens medlemmer.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 21. november 2007

 

John Hove

Formand