Dagsorden

 

  • Skovrejsning ved skolen

 

  • Vores grønne områder, aktivitetsredskaber/legeredskaber (Pulje)

 

  • fordeling af penge til forsamlingshuset (Pulje)

 

  • Forskønnelse af bymidten i Mern

 

  • Hvad der ellers måtte komme fra de fremmødte

 

Ser frem til et hyggeligt og konstyruktivt møde.

Med venlig hilsen

John Hove, Formand for lokalrådet Mern og Øster Egesborg sogne

www.mernogomegn.dk  

 

 


 

Referat af dialogmøde d. 25.02.2015 - Mern og Øster Egesborg Lokalråd

 

 John Hove bød velkommen

Præsentation af politikere

Britt Skovgaard (A) BS

Nina Møhler (V) NM

Eva sommer-Madsen (V) ESM

Else Marie Sørensen (F)  EMS

Tage Vestergaard (Ø) TV

Kurt Johansen (A) KJ

 

Generel orientering fra lokalrådet.

John Hove

Kommunens prognoser for afvikling i kommunen var skræmmende for mange landdistrikter. Også vores område.  Men nu ser det ud til at det vender.  Der er pt 22 boliger til salg, mens der det sidste år er solgt 29 boliger.  Én ejendomsmæglerkæde har for de sidst 6 huse solgt i 4735 kun haft en ligge tid på 2 mdr. En anden kæde har ligefrem flere kunder der søger bolig i Mern, end de har huse til salg i området.

Vi har haft repræsentanter fra Boligselskabet herude for at etablere et samarbejde til gavn for begge parter, da tomme lejligheder er et fælles problem.  

Vi har etableret mange gode projekter for at holde på nuværende beboere og tiltrække nye, for at bevare skole, foreninger, købmand og forsamlingshus.  Vi har lavet en folder, velkommen til Mern i det grønne, som boligselskabet uddeler.

Hvordan er det gået? Boligselskabet har 113 lejemål i vores område. Der er nu kun 4 tomme tilbage, mod 19 for et år siden.

De tiltag der er etableret har gjort det attraktivt at færdes i området. Det bevirker at stisystemerne er nedslidte og kan ikke anvendes i dårligt vejr.  Derfor har vi henvendt os til jer vedrørende grus på stier.

Skovrejsning ved Skolen

Da lokalrådet blev oprettet, var et af punkterne skovrejsning, som ikke blev bevilget, men er nu mere aktuel end nogen sinde, idet børnehaven flyttes over på skolen, hvor der så mangles plads til udendørsaktiviteter.  Bl.a. har Faxe kommune givet 1,4 mill. til en privat skole.  Undersøgelser viser børns indlæring i naturen øger deres karakterer, samt at de får rørt sig. Vi håber der kan findes penge til opkøb af jord bag skolen.

Der har været en pulje på 1 mill. til kommunale legepladser vedr. vedligeholdelse, forsikringer, grillhytte, legeredskaber. Dem fik Mern ingen glæde af da vores er private.

ESM: Jeg ved der er møder vedr. dette, og der kommer måske en pulje til formålet og vil gerne bidrage dertil.

TV: Penge er svære at få fat i så prøv Landsbypuljen.

KJ: Vedr. forsikringer m.m. skulle der være mulighed for at kommunen dækker, når aktiviteterne ligger på kommunens grund, og der er givet tilskud.  Prøv at undersøge det.

Grønne områder!  Kommer der en pulje igen i år.

John:  Puljen på 1 mill. sidste år fik Mern ingen del i, da Vestmøn og Ørslev var med til at lave en uheldig fordelingsnøgle. Vi var stor fortaler for at landsbyforum skulle være med til fordeling af pulje, da de kender de 16 lokalråd..  Vi havde ikke ventet at Vestmøn og Ørslev bevilligede sig selv hver 150.000.   Langebæk Historiske Arkiv fik 60.000, hvilket er fortjent, men beløbet er øremærket til standere.

NM: Håber de har en god begrundelse, det plejer de at have.

John: Grus til stier, er det embedsfolk eller politikere der behandler ansøgningen?

ESM: Bliver taget op til marts og skal behandles begge steder.

EMS: Det bliver indstillet af embedsmændene, men ikke sikkert at politikere vælger Jeres projekt.

Flemming Knudsen: Dækker grønne områder alle områder?

JH: Det dækker alle områder, men man skal selv søge.

Fordeling penge forsamlingshuse.

John: Sidste år blev Mern Forsamlingshus tildelt 70.000 men måtte ud og låne et tilsvarende beløb. Forsamlingshusets gæld er nu på over 300.000 og der mangler stadig kloakering og isolering. Hvordan er fordelingen af næste pulje.  Bliver alle nuværende privatejede forsamlingshuse glemt i næste pulje? 

ESM: Sidste år på 250000 var en start.  Har nu sat det i bero på grund af uligheder mellem private og kommunale forsamlingshuse. Når den starter op igen bliver det på lige vilkår.

BS: Bliver gælden forøget igen hvis der kommer flere penge (smily).

JH: OK. Bedre end ingenting.()

JH: Vil I overtage gæld på 300.000 for at Mern Forsamlingshus bliver ligestillet med de kommunale der kan overtages for 1 kr.

ESM: Vil du bytte? F.eks. Viemose har også kommende store problemer med gulve og isolering.

ENS: Hvor skal vi få pengene fra, men vi kæmper for lidt større pulje fremover.

KJ: Er i gang med fordeling men der er store forskelle og dermed vanskeligt.

Alle politikere generelt: Er et meget vanskeligt emne som der arbejdes videre med. Pt ingen konkrete løsninger.

Forskønnelse Mern Bymidte:

JH: Vi har en bymidte som vi ikke kan være bekendt. Lokalrådet passer det grønne område ved  sadelmager grunden.  Vi fik afslag på 4 mill. til byfornyelse, så vi har skrevet til politikere og embedsmænd og anmodet om hjælp til bymidten.

NM: Arbejdet på bymidten i marts.

KJ: Hold øje med kommunens hjemmeside, hvor det kommer på dagsordenen. Skriv til politikerne og forklar hvorfor.

ESM: Det kræver lokale drifter.

JH: Ikke noget problem.  Der er frivillig arbejdskraft nok.

NM: Gi et billede og et link til kommunen.

Villy Abel:  Der mangler nye skilte og asfalt.

NM: Vejene skal sætte sig først.

JH: Har talt med kommunen.  Der kommer ny asfalt på veje og fortove, samt nye kantsten i 2016, men ønsker at fortovene rykkes frem.

Lisbeth Larsen: Jeg er besøgsven på Solhøj og må gå med kørestolsbruger på vejen i stedet for  på fortovet for at komme frem.  Det er ikke rart.

NM:  Skriv i referatet at I ønsker fortovene fremskudt (Er hermed gjort)

Holger fugl:  Hvor meget skal rives ned.

JH: Det ved vi ikke før end vi ved hvor mange penge vi får.  Med 5 mill ingen begrænsninger, men hjørnet ved købmanden er første punkt.

Fra salen:

Flemming Knudsen: Hvornår får vi motorvejsafkørsel ved Ørslev.

JH: Sagen er lukket. Staten har fået henvendelser flere gange, og den kommer desværre ikke.

ESM:  Der allerede solgt en erhvervsgrund ved afkørsel 41. Det er det nye indsatsområde og det  vil hjælpe hele kommunen at der bliver aktivitet der.

Gert Jacobsen: Folk vil hellere bosætte sig i Stensved p.g.a. motorvejstilkørsel.

Flemming Knudsen: Er der afsat penge til cykelsti mellem Mern og Ørslev.  Det er en vigtig sag.

NM: Mange  ønsker en cykelsti og alle mener deres er den vigtigste, så svært at sige hvornår.

Gert Jacobsen: Mine børn fik ikke lov til at cykle på Ørslevvej.  Det skal prioriteres op.

TV:  Jeg møder sjældent cyklister på cykelstierne.  Skal vi være med skal vi være sikre på at de bruges.

Lisbet Larsen:  Det er farligt med de store roetransporter på de små veje som Liliendalsvej m.fl. mod Stensved.  Kan det ændres så lastbiler skal køre en anden vej.

NM:  Måske, men skriv ønsket med i referatet.  (Er hermed gjort)

Fl. Knudsen: Gadekæret  renses ikke op. Der kommer ikke nogen og vedligeholder det.

JH: Kommunen siger at der skal laves et gadekærlaug og søg kommunen derfra.

Michel Petersen: Det er sørgeligt med vejene, hvor rabatten kun slås én gang årligt.  Kantpælene ligger i rabatten lang tid efter at de er slået,  og affald bliver ikke samlet op. Der er ingen der holder øje med noget mere.  Der er ingen vejmand mere. Hvorfor?

KJ:  Tag billeder og send det til kommunen.

Michael Petersen:  Er for dårligt.

Panel enig.

BS: Folk kan også gøre noget selv.  Stop og sæt et par pæle i.   Faldt ikke i god jord i salen.

NM: Skriv i referat at kantpæle skal sættes på plads, når rabatter slås.  (Er hermed gjort)

Klaus Rasmussen: Mern skole er en rigtig god skole, men bliver der legeplads efter sammenlægningen med børnehaven, og hvad skal den Gl. Børnehave bruges til?

Henning Larsen (skolebestyrelse): Der kommer legeplads og nuværende børnehave skal bruges til udsatte familier.

JH:  Der kommer 5 udenlandske familier.  Er der en pulje til lokal hjælp ?

 EMS: Prøv at kontakte markedsføringspuljen i økonomiafdelingen.

JH: ? til politikerne:  Alle pengene går til købstæderne, men der bor over 50  % i landdistrikterne. Er der støtte til disse aktiviteter?

 John Hove afsluttede mødet og takkede for en rigtig hyggelig aften med en god stemning.