Kære Lokalråd

 

Vedlagt til jeres orientering og evt. deltagelse :

 

Invitation til borgermøde om udvikling af to nye bofællesskaber for seniorer og familier.

 

Mødet finder sted mandag den 4. november 2019 fra kl. 17:00 til 20:00 i DGI-huset.

 

Tilmelding til mødet sker på følgende mailadresse:

bofaellesskabvordingborg@domea.dk

 

Detaljeret program vil annonceres i kommunens ugeannonce en uge før mødet.

 

I bedes venligst videresende mailen til lokalrådets medlemmer med flere.

Tak!

 

 

Venlig hilsen

 

Synne Felter

Jurist i Ledelsessekretariatet

 

Vordingborg Kommune

 

 

Der udsendes hermed link til budgetmateriale 2020-2023 der er i høring

 

Materialet kan tilgås ved at klikke på Høring budget 2020-23 på kommunens hjemmeside.

 

1.       Økonomisk overblik

o   Notat – Økonomisk overblik

o   Økonomiaftale 2020

o   Budgetsammendrag – 20-09-19

o   Notat om likviditeten til budget 2020

 

2.       Budgetkatalog – budget 2020-23

o   Budgetkatalog 2020-23

o   Budgetudvidelser til budget 2020

o   Notat – Digitaliseringsprogram 2020-2023

o   Notat – Dagtilbudssatellit på Marienberg

o   Notat – hjemtagelse af rottebekæmpelse

o   Notat – facilitetsundersøgelse på Kultur, Idræt og Fritid

o   Notat – forslag 63 Gebyrordning

o   Notat – forslag 64 Nedlægge bogbussen

Materialet viser både viser muligheder for at øge Vordingborg kommunes indtægter og overblik, samt specifikation af omprioriteringsforslagene fordelt på udvalg/politikområder.

 

3.       Tekniske korrektioner

o   Tekniske korrektioner – 07.08.2019

o   Tekniske korrektioner – 19.09.2019

 

4.       Investeringsoversigt inkl. nye anlægsønsker

o   Investeringsoversigt – 19-09-2019

Materialet viser både de anlægsprojekter der allerede er afsat i flerårsbudgettet samt de forslag til forøgede bevillinger eller helt nye anlægsprojekter.

 

5.       Nøgletal

o   Tal og Fakta om Vordingborg kommune 2019

 

6.       Budgetbemærkninger

o   Budgetbemærkninger – Budget 2020

 

7.       Takster

o   Takstblad 2020 for Vordingborg Kommunes lystbådehavne

o   Forslag til takster 2020

 

8.       Høringssvar

o   Bemærkninger – Hovedudvalget 19-08-2019

o   Fællesmøde Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati og Hovedudvalget – 20-08-2019

o   Udtalelse fra Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur

o   Indkomne høringssvar under Områdeudvalg for Børn, Familie og Kultur

o   Udtalelse fra Områdeudvalget for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap

o   Udtalelse fra Områdeudvalget for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap 29-05-2019

o   Indkomne høringssvar under Områdeudvalg for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap

o   Udtalelse fra Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger

o   Indkomne høringssvar under Områdeudvalg for Administration og Myndighedsafdelinger

o   Indkomne bemærkninger til sparekatalog hvor der skal indtjenes 50 – Byg, Land og Miljø

o   Høringssvar fra 25. april og til 24. maj 2019 til Budgetkatalog 2020

 

Fristen for høring er mandag den 7. oktober 2019 kl. 12.00 og høringssvar vil indgå i Kommunalbestyrelsens behandling af budgettet.

 

Høringssvar skal sendes til mailadressen: horingssvar-budget2020-23@vordingborg.dk

 

Der gøres opmærksom på at allerede tidligere fremsendte høringssvar vedr. budgetkatalog 2020-23 ikke skal fremsendes igen, da de allerede indgår som en del af den videre budgetbehandling.


 

Kære Høringsparter (Lokalråd; Foreninger; Afgivere af høringssvar til Kommuneplan 2018)

 

Et flertal i kommunalbestyrelsen har d. 18. september 2019 vedtaget at sende Planstrategi 2019 i høring. Planstrategien er grundlaget for den kommende revision af kommuneplanen, som forventes at finde sted i 2020-2021. Der vil blive tale om revision af Kommuneplan 2018, som forventes vedtaget oktober 2019.

 

Med strategien er der fokus på 4 områder:

 

-       BÆREDYGTIG UDVIKLING (hvordan FN’s verdensmål skal indarbejdes i planen)

-       LIVET VED VANDET (fokus på de igangværende udviklingsplan for havneområder (Vordingborg, Stege og Præstø, som skal indarbejdes i planen)

-       BESKYTTE LANDSKABET (igangværende landskabsanalysearbejde og ansøgning om udviklingsområder ved Præstø, Stege, Stensved og Nyråd)

-       SIKRE ERHVERVSUDVIKLING (Masnedø efter den nye Storstrømsbro og konsekvensområder omkring virksomheder og tekniske anlæg)

 

Planstrategien er i høring frem til d. 18. november 2019. Høringssvar skal sendes til tekpost@vordingborg.dk

 

Planstrategien kan ses på nedenstående link (eller vedlagte pdf) – hjemmesiden rummer dog en række links, som er baggrundsmateriale for planen.

https://vordingborg.dk/PLANSTRATEGI-2019/

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.